Armageddon Time Showtimes Near Malverne Cinema (2024)

1. Armageddon Time (15) - Malvern Theatres

 • 26 nov 2022 · From acclaimed filmmaker James Gray, 'Armageddon Time' is a deeply personal coming-of-age story about the strength of family and the ...

 •   From acclaimed filmmaker James Gray, ‘Armageddon Time’ is a deeply personal coming-of-age story about the strength of family and the generational pursuit of the American Dream. The film features an all-star cast including Anthony Hopkins, Anne Hathaway and Jeremy Strong. Cert: 15 Running time: 1hr 54mins AD Audio Description available ST Subtitled Screening: Thursday... Read more

2. ARMAGEDDON TIME - Malverne Cinema & Art Center

 • Bevat niet: showtimes | Resultaten tonen met:showtimes

 • A deeply personal story about the strength of family, the complexity of friendship, and the generational pursuit of the American Dream.

3. Armageddon Time (15) - Malvern Theatres

 • 4 dec 2022 · The film features an all-star cast including Anthony Hopkins, Anne Hathaway and Jeremy Strong. Cert: 15. Running time: 1hr 54mins. AD Audio ...

 •   From acclaimed filmmaker James Gray, ‘Armageddon Time’ is a deeply personal coming-of-age story about the strength of family and the generational pursuit of the American Dream. The film features an all-star cast including Anthony Hopkins, Anne Hathaway and Jeremy Strong. Cert: 15 Running time: 1hr 54mins AD Audio Description available ST Subtitled Screening: Thursday... Read more

4. Armageddon Time - Kijk nu online bij Pathé Thuis

 • Bevat niet: malverne | Resultaten tonen met:malverne

 • Armageddon Time is een zeer persoonlijk coming-of-age-verhaal van de gerenommeerde filmmaker James Gray over de kracht van familiebanden en het najagen van de ‘American Dream’. De sterrencast van de film bestaat onder meer uit Anthony Hopkins, Anne Hathaway en Jeremy Strong.

5. Armageddon Time | film | bioscoopagenda - Filmladder

6. Armageddon Outta Here - Ty Burr's Watch List

 • 4 nov 2022 · Some soul-searching over "Armageddon Time," plus brief takes on "Causeway" and season 2 of "The White Lotus."

 • Some soul-searching over "Armageddon Time," plus brief takes on "Causeway" and season 2 of "The White Lotus."

7. Armageddon Time - cinema - VPRO Gids

 • Bevat niet: showtimes malverne

 • New York, 1980. De twaalfjarige Paul (Repeta) zit op een openbare school, maar volgens zijn vader is het beter dat ook hij, net als oudere broer Ted, naar een peperdure privéschool gaat. Die keuze wordt versneld wanneer Paul en zijn vriend Johnny, een van de weinige zwarte jochies in Pauls klas, zichzelf in de nesten werken. Het kattenkwaad dat de jongens uithalen is vergelijkbaar, maar de straffen en consequenties van hun daden zijn dat niet. Hard, maar eerlijk en intelligent coming-of-age verhaal, dat regisseur Gray goeddeels baseerde op zijn eigen jeugd. Met sterke bijrol van Hopkins als Pauls geliefde opa Aaron.

8. Now Playing At The Malverne Cinema

 • Bevat niet: armageddon | Resultaten tonen met:armageddon

 • The Malverne Cinema is Malverne's premier movie theater showcasing independent, foreign, and mainstream films.

Armageddon Time Showtimes Near Malverne Cinema (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated:

Views: 6555

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.